โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ค.1)

ลำดับ ขั้นตอน ชื่อไฟล์/รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ค.1 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย Download
2 ค.1 แผนที่สถานที่จัดประชุม Download
3 ค.1 เอกสารประกอบการประชุม Download
4 ค.1 ช่องทางการศึกษาเอกสารล่วงหน้า Download
5 ค.1 กติกาและข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็น Download
6 ค.1 แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม Download
7 ค.1 จดหมายเชิญประชุม Download

เจ้าของโครงการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ปรึกษา

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด

สถานที่ตั้ง

อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Tag

การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ